Ubezpieczenia komunikacyjne

1. OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami.

 

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC spoczywa na posiadaczach pojazdów mechanicznych, czyli na posiadaczach pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów, przyczep, pojazdów historycznych oraz pojazdów wolnobieżnych, z wyłączeniem tych, będących w posiadaniu rolników prowadzących gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa. Umowę ubezpieczenia OC zawierana jest generalnie na okres 12 miesięcy, jednak zdarzają się wyjątkowe sytuacje, w których ubezpieczenie to może być ubezpieczeniem krótkoterminowym.
Zakres terytorialny OC posiadacza pojazdu obejmuje Polskę, jak również obszar pozostałych krajów unijnych oraz na terenie Norwegii, Lichtensteinu, Islandii, Szwajcarii, Chorwacji, Andory i Serbii.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje odpowiedzialnością cywilną każdą osobę, która kierując pojazdem wyrządziła szkodę osobom trzecim. Szkoda taka może powstać zarówno w mieniu poszkodowanego, jak i zdrowiu, a nawet życiu.

Ubezpieczyciel w ramach OC wypłaca odszkodowanie za powstałe szkody poszkodowanym, zaspokajając ich roszczenia z tytułu szkody tym samym zapewniając ochronę majątku sprawcy dając mu pewność, że nie będzie musiał pokrywać z własnej kieszeni powstałych strat materialnych oraz kosztów związanych z kalectwem, śmiercią lub rozstrojem zdrowia osób poszkodowanych w wyniku spowodowanego przez niego wypadku.

Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest jednak ustalonej w umowie ubezpieczenia suma gwarancyjna:

  • dla umów ubezpieczenia zawieranych do dnia 10.06.2012 r.:
    • w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
    • w przypadku szkód w mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
  • dla umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 11.06.2012 r.:
    • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
    • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Pamiętaj o OC – za brak tego obowiązkowego ubezpieczenia możesz zapłacić karę.

OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

WYSOKOŚĆ OPŁATY

SAMOCHODY OSOBOWE

- POWYŻEJ 14 DNI 100% OPŁATY

- DO 14 DNI 50% OPŁATY

- DO 3 DNI 20% OPŁATY

3 000 ZŁ

1 500 ZŁ

600 ZŁ

SAMOCHODY CIĘŻAROWE I AUTOKARY

- POWYŻEJ 14 DNI 100% OPŁATY

- DO 14 DNI 50% OPŁATY

- DO 3 DNI 20 % OPŁATY

4 500 ZŁ

2 250 ZŁ

900 ZŁ

POZOSTAŁE POJAZDY

- POWYŻEJ 14 DNI 100% OPŁATY

- DO 14 DNI 50% OPŁATY

- DO 3 DNI 20 % OPŁATY

500 ZŁ

250 ZŁ

100 ZŁ

2. AC

3. NNW

4. ASS

5. ZIELONA KARTA

6. DODATKOWE ( UBEZPIECZENIE BAGAŻU, OCHRONA PRAWNA, OCHRONA ZNIŻEK)